SAMRATCHANA MONTHLY MAHAJYOTHI MONTHLY AANMEGA VIDIYAL WEEKLY  
  Samratchana Home Magazine Home  
*
Table of Contents
ªêŒFèœ
Cô‰F õ¬ôJ«ô...
Letters
Visitor's Zone
School Zone
C‰î¬ù
 Issue date: Feb 12th, 2004
ªêŒFèœ

ë£ùˆF¼¾¼

ªð÷˜íI ÜH«ûè‹ º®‰¶ F¼º¼èù£Œ ªîŒõˆ F¼‚«è£ô‹

¬îŠÌê‹, ªð÷˜íI¬ò 冮 5.2.2004 Ü¡Á ÿ vè‰î ñè£ò‚ë‹ ï¬ìªðŸø¶. îƒèº¼è‚° ð£ð£ Üõ˜èœ ÜH«ûè‹ ªêŒî£˜. ð‚î˜èœ ܬùõ¼‚°‹ ð£ð£ Üõ˜èœ î‹ F¼‚èóƒè÷£™ ð…ê£I˜îº‹, MÌF»‹ õöƒAù£˜. õö‚è‹ «ð£™ ñFò‹, Þó¾ Þ¼ «õ¬÷èO½‹ ܬùõ¼‚°‹ àí¾ õöƒèŠð†ì¶.


  ë£ùð‡®î ï«ñ£ ïñ: Hóê£î‹ õöƒ°î™

¬îŠÌêˆî¡Á ð£ð£Mì‹ Hóê£î‹ ªðø GŸ°‹ Ü¡ð˜èœ õK¬ê

è¬ô G蛄C

²Šóñ‡ò ¹üƒè‹-®ò‹


Seminar on Psoriasis at Praveena Hospital

The continuing medical educational Programme was inaugurated with a seminar on Psoriasis conducted by Prof A.S. Thambiah, Prof of Dermatology (Retd.) Madras Medical College on 7th Feb 2004 at the Praveena Hospital, Kelambakkam.

The Seminar was organised by Anil Skin Care and Research Centre, Praveena Hospital. The Programme co-ordinator was Dr. N.B. Baktha Reddy. The programme was inaugurated by Siddha Yogi Siva Shankar Baba by lighting a Kuthuvilakku. Baba felicitated the speakers at the seminar.

From Lt. to Rt. : Prof. Patrick Yesudian, Prof. A.S. Thambiah, Sri Siva Shankar Baba.
Participants in the Seminar on Psoriasis

 7.2.2004 Ü¡Á ð£FK«õ´, ñ£ªï™Ö˜ ð£ôMè£v ðœO‚ °ö‰¬îèÀ‚è£è ê‹ó†êí£M¡ ꣘H™ è‹Î†ì˜ õöƒèŠð†ì¶. õ‰F¼‰î °ö‰¬îèœ 116 «ð¼‚°‹ Þôõêñ£è àí¾ ÜO‚èŠð†ì¶. 嚪õ£¼õ¼‚°‹ «è£™«è† Lj«ðv†, ꣂ«ô† ñŸÁ‹ CÁè¬îŠ ¹ˆîèƒè¬÷ ð£ð£ Ü¡ðOŠð£è õöƒAù£˜.


ÜÁð¶ G¬ø‰î¶

ð£ð£Mì‹ ÝC ªðÁ‹

F¼ñF Wî£ - F¼ ü£ùAó£ñ¡ î‹ðFò˜


ð£ð£ Müò‹

6.2.2004 Ü¡Á ªê¡¬ù ߂裴 î£ƒè™ ÿ ªîŸè£kvõK ܋ñ¡ ÝôòˆF¡ ÿ ï£èMvõ ó£ü «è£¹ó °‹ð£H«ûè‹ MñK¬êò£è ï¬ìªðŸø¶. °‹ð£H«ûè ܬöŠ¬ð ãŸø Cˆî«ò£A Cõêƒè˜ð£ð£ Üõ˜èœ HŠóõK 4 ݋ «îF Ü¡Á ªê¡Á õNð†´ õ‰î£˜.
ì£‚ì˜ Cõ°ñ£˜-ó£è£v ð™ ñ¼ˆ¶õ‚è™ÖK ñŸÁ‹ ì£‚ì˜ ï£ó£òí¡, ªðƒè٘ îñ¶ °´‹ðˆFù¼ì¡ F¼‚«è£J™ õ÷£èˆF™ 6.2.2004 Ü¡Á ªî¡¬ù ñó‚è¡Áè¬÷ ï†ìù˜.

Hø‰î è¬ôGè›„èœ ¬ýîó£ð£ˆ ê‹ó†êí£

üùõK 28 ð£ð£M¡ Hø‰î è¬ô G蛄Cèœ ðôõŸÁì¡ «è‚ ªõ†® ªè£‡ì£ìŠð†ì¶. õ‰F¼‰î Ü¡ð˜èœ ܬùõ¼‚°‹ ÞQŠ¹‚èÀì¡ àí¾‹ õöƒèŠð†ì¶. «ñ½‹ êƒèó ñìˆ¬î„ «ê˜‰î «è£JL™ 210 «ð¼‚° àí¾ õöƒèŠð†ì¶. üùõK 26 ð£ð£ ë£ù‹ ªðŸø Fùˆ¬îªò£†® 50,000 ï£ñ üð‹ ñŸÁ‹ ðü¡ G蛄Cèœ æ‹ ê£Œ G«èî¡ ðœOJ™ ïìˆîŠð†ì¶. ªð÷˜íI ̬ü»‹ õö‚è‹ «ð£™ ï¬ìªðŸø¶.

- îèõ™: ó°ï£ˆ


Baba's Birthday Celeberations in U.S.A

Baba's birthday was celebrated with great happiness and enthusiasm at Ganesh Shastrigal's temple in Sunnyvale, CA. Baba's photo was richly decorated with flowers in the temple. All Samratchanites (parents, couples, children) in the Bay Area and other regular visitors to the temple joyously participated in the celebrations. A Special Homam was performed. Ganesh Shastrigal chanted the mantras ('Shri Siva Shankara Mahaatmane Namaha') while a Samratchanite devoutly performed the Homam, offering ghee to the sacrificial fire. Imagine the joy of the Samratchanites who performed Homam on Baba's birthday! We could all participate in the Homam by offering flowers, rice, puffed rice, etc. to the fire. We went round Baba three times, gently fanned Him - the empyreal Baba! During Harathi, 'Om Jai Siva Shankarare' song was played and we performed Harathi for Baba singing the song with unexplainable bliss, hoping the song would never end and we could continue to perform Harathi...

The place was filled with so much happiness... Everyone received something special... We all had Prasadam, food given by Baba with His blessings and simply rejoiced.

Our respect and thanks to Ganesh Shastrigal who made this possible by constructing a temple by Baba's grace and celebrating HIS birthday in such a special way and bringing us so much happiness.


F¼ñí õó«õŸ¹ -8.2.2004

ªê™M â‹. ÜHó£I ,ªê™õ¡ ªü. ²«ów°ñ£˜

ïìó£ü˜ è¬ôòóƒè‹, ÿ ó£ñó£xò£


ÌóíHó‹ñ‹ F¼‚«è£J™

õ¬÷裊¹ - 2.2.2004

F¼ñF Wî£ °¼Í˜ˆF


ÞQ õ¼õù

18.2.2004: ñý£ Cõó£ˆFK

06.3.2004: ªð÷˜íI, ñ£Cñè‹